Netto schuld

Totaal van langlopende rentedragende leningen, kortlopende financieringsverplichtingen en pensioenvoorziening verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten.