(in de zin van artikel 5:25d lid 2 sub c Wft)

 

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover hen bekend,

 

  1. de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en dat
     
  2. het halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich in de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar.


J.J. Fennema*, voorzitter
B.J. Hoevers
I.M. Oudejans*

U. Vermeulen

 

Groningen, 23 juli 2019

 

* Statutair bestuurder