In miljoenen euro’s Eerste halfjaar 2019 Eerste halfjaar 2018
     
Totale opbrengsten 683 671
Totale lasten ‑374 ‑385
     
Bedrijfsresultaat 309 287
Financiële baten en lasten ‑38 ‑34
Aandeel in resultaat joint ventures, geassocieerde deelnemingen en dividend overige kapitaalsbelangen 54 48
     
     
Resultaat voor belastingen 325 300
Belastingen ‑71 ‑66
     
Resultaat na belastingen 254 234

Opbrengsten

De gerealiseerde opbrengsten in het eerste halfjaar zijn € 12 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan BBL Company vanwege hogere capaciteitsverkopen. De opbrengsten uit onze gereguleerde activiteiten in Nederland zijn € 6 miljoen lager dan in het eerste halfjaar 2018. De tarieven zijn weliswaar gestegen, maar de verkochte capaciteit is met circa € 9 miljoen gedaald. De opbrengsten uit gereguleerde activiteiten in Duitsland zijn € 10 miljoen hoger. Dit is het gevolg van een toename in capaciteitsboekingen.
De methode van regulering in zowel Nederland als Duitsland bevat diverse zogenoemde reguliere ‘nacalculaties’. Indien de werkelijke omzet afwijkt van de toegestane omzet, wordt het verschil verrekend in de tarieven van volgende jaren. Ook voor een deel van de energiekosten voor het gastransport geldt een mechanisme van nacalculatie. In de omzettarieven van 2019 wordt door GTS € 6 miljoen terugbetaald en wordt door Gasunie Deutschland € 19 miljoen terugontvangen. Gasunie zal, op basis van de huidige financiële vooruitzichten voor het gehele jaar 2019, op basis van het reguleringssysteem per saldo circa € 30 miljoen in toekomstige tarieven (2020 en verder) terugontvangen.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2019 is, in vergelijking tot dezelfde periode in 2018, met € 22 miljoen gestegen. Naast de toename van de opbrengsten, zijn de operationele kosten € 13 miljoen lager. Dit is grotendeels het gevolg van de vrijwillige vertrekregeling, waarbij 240 medewerkers Gasunie in de eerste helft van 2019 hebben verlaten.

Resultaat na belastingen

Het saldo van de financiële baten en lasten is € 4 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar 2018 vanwege de gewijzigde samenstelling van de lange termijn leningen.
Het aandeel in het resultaat van joint ventures, geassocieerde deelnemingen en dividenden van overige kapitaalsbelangen neemt toe met € 6 miljoen vanwege een hogere dividenduitkering door NordStream. Dit wordt met name veroorzaakt door een nagekomen dividendbetaling uit 2018. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een resultaat na belastingen van € 254 miljoen. Dit resultaat is € 20 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Financiële vooruitzichten

Wij verwachten dat het resultaat over geheel 2019 hoger zal uitvallen dan het resultaat over 2018. In de tweede helft van 2018 is een voorziening voor de vrijwillige vertrek- en afkoopregelingen getroffen. Daarnaast is in het resultaat over 2018 het positieve effect van de toekomstige aanpassing van VPB tarieven verwerkt. In 2019 zal het resultaat na belastingen uit reguliere bedrijfsactiviteiten naar verwachting circa € 370 - € 400 miljoen bedragen.

De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen zullen voor geheel 2019 naar verwachting circa € 450 - € 500 miljoen bedragen. Daarmee zijn deze circa € 80 miljoen hoger dan in 2018. De belangrijkste redenen voor deze toename zijn de meerjarige investeringen in het pijpleidingproject EUGAL en de voorziene bouw van de stikstofinstallatie. Vanwege risk based asset management zullen de vervangingsinvesteringen naar verwachting circa € 50 miljoen lager zijn dan in 2018.

Financiering

We hebben in het eerste halfjaar van 2019 geen obligaties uitgegeven. Wel hebben we op de geldmarkt kortlopende leningen aangetrokken in de vorm van onderhandse leningen en Euro Commercial Paper (ECP). Van de € 680 miljoen stand-by faciliteit is geen gebruik gemaakt. In november 2019 moet een obligatielening van € 300 miljoen worden afgelost.

Credit ratings

Onze lange termijn credit rating bij Moody’s Investors Service is gelijk gebleven op A1 met een stabiel vooruitzicht. De korte termijn rating is P-1. Daarnaast hebben we een credit rating van Standard & Poor’s Rating Global Ratings. Deze lange termijn credit rating is tevens ongewijzigd en blijft AA- met een stabiel vooruitzicht. De korte termijn rating bedraagt A-1+.