Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

In miljoenen euro’s Noot   Eerste halfjaar 2019   Eerste halfjaar 2018
           
Resultaat na belastingen zoals opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening     254,1   234,3
           
Saldo van actuariële winsten en verliezen terzake van personeelsbeloningen, 5 ‑10,8   ‑0,4  
waarvan vennootschapsbelasting   3,2   0,2  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie niet worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening     ‑7,6   ‑0,2
           
Mutatie van tegen reële waarde gewaardeerde overige kapitaalbelangen 6 ‑21,2   ‑12,4  
           
Mutatie in de cashflow hedge reserves van joint ventures en geassocieerde deelnemingen,   ‑4,3      
waarvan vennootschapsbelasting   1,1      
           
Mutaties in de cashflow hedge reserve,   ‑0,4   3,3  
waarvan vennootschapsbelasting   0,1   ‑0,8  
           
Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen, welke bij realisatie worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening     ‑24,7   ‑9,9
           
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten     221,8   224,2
           
           
Toe te rekenen aan aandeelhouder     221,8   224,2