Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s Noot Eerste halfjaar 2019     Eerste halfjaar 2018  
             
             
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     432,7     438,1
Saldo van ontvangen en betaalde interest, vennootschapsbelasting en ontvangen dividenden     ‑16,5     ‑78,6
             
Kasstroom uit operationele activiteiten     416,2     359,5
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑188,0     ‑167,8
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten            
Aflossingen van langlopende schulden 3 ‑10,7     ‑10,7  
Saldo van opname en aflossing kortlopende financieringen 4 28,7     72,8  
Betaald dividend aan aandeelhouder 1 ‑228,0     ‑258,8  
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑210,0     ‑196,7
             
Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten     18,2     ‑5,0
             
Geldmiddelen en kasequivalenten primo halfjaar   27,3     41,2  
Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo halfjaar   45,5     36,2  
      18,2     ‑5,0