Verkorte geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

In miljoenen euro’s Noot 30 juni 2019 31 december 2018
Activa      
       
Vaste activa      
- materiële vaste activa 1, 2 8 696,8 8 574,9
- investeringen in joint ventures   194,5 197,7
- investeringen in geassocieerde deelnemingen   0,8 0,8
- overige kapitaalbelangen 6 475,1 496,3
- uitgestelde belastingvorderingen   309,9 330,0
       
Totaal vaste activa   9 677,1 9 599,7
       
Totaal vlottende activa   252,5 296,5
       
Totaal activa   9 929,6 9 896,2

In miljoenen euro’s Noot 30 juni 2019 31 december 2018
Passiva      
       
Totaal eigen vermogen      
toekomend aan de aandeelhouder   5 701,2 5 707,4
       
Langlopende verplichtingen      
- rentedragende leningen 3, 6 2 805,3 2 815,5
- uitgestelde belastingverplichtingen   168,7 169,9
- langlopende contractverplichtingen   45,2 46,5
- leaseverplichtingen 1 96,4 -
- overige langlopende verplichtingen en voorzieningen 5 159,8 155,6
       
Totaal langlopende verplichtingen   3 275,4 3 187,5
       
Kortlopende verplichtingen      
- kortlopende financieringsverplichtingen 4 706,4 677,7
- leaseverplichtingen 1 6,6 -
- handelsschulden, overige te betalen posten en voorzieningen 1 240,0 323,6
       
Totaal kortlopende verplichtingen   953,0 1 001,3
       
Totaal passiva   9 929,6 9 896,2