Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

In miljoenen euro’s Noot   Eerste halfjaar 2019   Eerste halfjaar 2018
Voortgezette bedrijfsactiviteiten          
Netto-omzet 7, 8   682,5   671,4
           
Aan investeringen toegerekende kosten   26,1   36,0  
Personeelskosten en overige bedrijfslasten 1 ‑239,2   ‑267,5  
Afschrijvingskosten 1 ‑160,9   ‑153,4  
Totale lasten     ‑374,0   ‑384,9
           
Bedrijfsresultaat 7   308,5   286,5
           
Financieringsbaten en -lasten     ‑37,5   ‑34,4
Aandeel in resultaat joint ventures     15,0   18,1
Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen     -   0,1
Dividend uit overige kapitaalbelangen 6   38,9   30,1
           
Resultaat vóór belastingen     324,9   300,4
           
Belastingen     ‑70,8   ‑66,1
           
Resultaat ná belastingen     254,1   234,3
           
Toe te rekenen resultaat aan aandeelhouder     254,1   234,3